Regulamin strony internetowej i sklepu internetowego (działającego pod adresem: projekty-domow.all4u.pl) firmy  All4u A. z siedzibą w Krakowie (30-694) przy ul. Szczegów 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakoiwe, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000529994, NIP: 679-310-35-24, Regon: 123199450 (dalej zwana „All4u")

I.               POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1 Zasady Ogólne

1. Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego projekty-domow.all4u.pl oraz sprzedaży produktów i usług oferowanych przez All4u za pośrednictwem Serwisu.

2. Właścicielem strony internetowej w domenie projekty-domow.all4u.pl (dalej „Serwis”) jest firma All4u Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-694) przy ul. Szczegów 21, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakoiwe, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000529994, NIP: 679-310-35-24, Regon: 123199450 (dalej zwana „All4u"). Z biurem All4u można skontaktować się telefonicznie bądź mailowo pod numerami i adresami podanymi na stronie internetowej serwisu pod adresem projekty-domow.all4u.pl/kontakt.

3. All4u nieodpłatnie udostępnia użytkownikowi Regulamin na stronie internetowej pod adresem: projekty-domow.all4u.pl/content/6-regulamin.

4.Usługi oraz sprzedaż produktów i usług All4u za pośrednictwem Serwisu następuje zgodnie z Regulaminem.

5. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia czynności zmierzających do skorzystania z Serwisu.

6. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z najnowszych przeglądarek internetowych: Google Chrome, Firefox, Safari lub Internet Explorer), strona nie obsługuje formatu flash.

§ 2 Definicje

 

Użyte w niniejszym regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie:

1. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami).

2. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. Dz.U.2014.827).

3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 121 z późniejszymi zmianami)

4. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.

5. System teleinformatyczny – oznacza system teleinformatyczny w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci teleinformatycznej.

7. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez All4u na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin.

8. Regulamin – niniejszy regulamin.

9. Cennik – wykaz usług oraz ich zakresu wraz z zestawieniem rodzaju i wysokości opłat oraz zasadami ich naliczania.

10. Rachunek – faktura VAT – dokument potwierdzający wykonanie usługi.

§ 3 Ochrona Danych Osobowych

1. Dane dotyczące użytkowników serwisu internetowego projekty-domow.all4u.pl przetwarzane są przez All4u

2. All4u w odniesieniu do danych osobowych użytkowników serwisu internetowego projekty-domow.all4u.pl jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane przez All4u w siedzibie administratora, lub podmiotu przetwarzającego dane na jego zlecenie z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.

3. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku usług, dla których skorzystania niezbędne jest logowanie w Serwisie i posiadanie w nim Konta Użytkownika, brak podania danych uniemożliwia Użytkownikowi korzystanie z takich usług.

4. Zbierane przez All4u dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia lub na podstawie innych ustawowych przesłanek legalizujących przetwarzanie danych (przede wszystkim w celu realizacji usług oraz w prawnie usprawiedliwionym celu All4u – marketingu bezpośrednim produktów lub usług, zgodnie z wymogami prawa polskiego, w szczególności w zgodzie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

5. All4u zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a w szczególności umożliwia Użytkownikom wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub wobec przekazania ich innemu administratorowi danych.

6. All4u w celu realizacji umów sprzedaży, może przekazywać dane osobowe podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz innym podmiotom w tym podwykonawcom w celu sprawnej realizacji usług na rzecz klienta oraz umożliwienia oferowania usług związanych z budową domu.

 

7. All4u, na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa udostępni posiadane dane osobowe na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

8. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik powinien kierować na adres: All4u  ul. Szczegów 21, 30-694 Kraków, Polska, z dopiskiem „Dane Osobowe” lub na adres poczty elektronicznej: projekty@all4u.pl wpisując w temacie wiadomości „Dane osobowe”.

§ 4 Poufność

1. All4u zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zapewnia przestrzeganie tajemnicy dotyczącej w szczególności poufności informacji przekazywanych podczas korzystania z usług oraz danych dotyczących Użytkowników, a także informacji o świadczonych na rzecz Użytkowników usługach, jeżeli nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług, których dotyczą. Powyższe informacje mogą zostać ujawnione wyłącznie w przypadkach określonych w przepisach prawnych.

2. Informacje objęte tajemnicą mogą być przetwarzane przez All4u jeżeli:

 

 •          stanowi to przedmiot usługi świadczonej Użytkownikom,
 •          lub jest niezbędne dla jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego All4u,
 •          lub strony w Umowie nie postanowiły inaczej.

 

3. All4u zachowuje należytą staranność, w zakresie uzasadnionym względami technicznymi lub ekonomicznymi, przy zabezpieczaniu urządzeń teleinformatycznych, sieci teleinformatycznych oraz zbiorów danych przed ujawnieniem danych poufnych w rozumieniu niniejszego paragrafu.

II.             USŁUGI I PRODUKTY All4u

 

§ 5 Usługi i produkty All4u świadczone przy wykorzystaniu Serwisu

 

Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub zamówione mogą być następujące usługi:

1)       Usługi i produkty odpłatne:

 •          Sprzedaż projektów architektoniczno-budowlanych (gotowych)
 •          Sprzedaż dodatków do projektów architektoniczno-budowlanych (gotowych)
 •          Sprzedaż kosztorysów projektów architektoniczno-budowlanych (gotowych)
 •          Usługa adaptacji i/lub zmian projektu architektoniczno-budowlanego (gotowego)

 

2)       Usługi nieodpłatne:

 

 •          Prowadzenie Konta All4u
 •          Newsletter

2.     All4u  może świadczyć również inne nieodpłatne usługi drogą elektroniczną Użytkownikom korzystającym ze strony internetowej projekty-domow.all4u.pl w celach informacyjnych (zaznajomienia się z ofertą firmy All4u).

 

IIa. USŁUGI I PRODUKTY ODPŁATNE

 

§ 6 Sprzedaż projektów architektoniczno-budowlanych (gotowych)

1. Projekt architektoniczno-budowlany (gotowy) jest to projekt obiektu budowlanego przeznaczony do wielokrotnego zastosowania, spełniający wymagania § 11-13 Rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2012 r. wydanego przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, który może być zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany przez projektanta obiektu budowlanego, po dostosowaniu do ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. Sprzedaż projektu architektoniczno-budowlanego (projektu gotowego) to Umowa, na podstawie której Użytkownik nabywa jeden komplet (4 egzemplarze) projektu architektoniczno–budowlanego (projektu gotowego) i w ten sposób uzyskuje prawo (licencję) do zastosowania tego projektu do jednej budowy.

3. W celu nabycia projektu architektonicznego (gotowego) należy złożyć zamówienie. Zamówienie można złożyć na zasadach wskazanych w § 11 dział I i II. : mailowo lub na stronie internetowej projekty-domow.all4u.pl. Aktualne numery telefonów oraz adresy mailowe wskazane są na stronach internetowych serwisu pod adresem projekty-domow.all4u.pl/kontakt

 

§ 7 Sprzedaż dodatków do projektów architektoniczno-budowlanych (gotowych)

1. All4u umożliwia użytkownikowi zamówienie dodatków do projektów gotowych sprzedawanych za pośrednictwem Serwisu.

2. Lista dodatków do projektów gotowych i ich cena publikowana jest na stronie: projekty-domow.all4u.pl/29-dodatki-do-projektu

3. W celu zamówienia dodatków do projektu architektoniczno – budowlanego należy skontaktować się i złożyć zamówienie mailowo pod adresami podanymi na stronie internetowej serwisu pod adresem projekty-domow.all4u.pl/kontakt lub dodając odpowiednie usługi do zamówienia na zasadach wskazanych w § 11 dział I i II.

§ 8 Sprzedaż kosztorysów projektów architektoniczno-budowlanych (gotowych)

1. All4u umożliwia użytkownikowi zamówienie kosztorysu do kupionego od All4u projektu architektoniczno-budowlanego.

2. W celu zamówienia kosztorysu do projektu architektoniczno-budowlanego (gotowego) należy skontaktować się mailowo pod adresami podanymi na stronach internetowych serwisu pod adresem projekty-domow.all4u.pl/kontakt lub zamówić dodatek do projektu przez sklep na zasadach wskazanych w § 11 dział I i II.

3. All4u umożliwia zamówienie indywidualnego kosztorysu do kupionego od All4u projektu architektoniczno-budowlanego ze zmianami indywidualnymi.

4. W celu zamówienia kosztorysu do projektu architektoniczno-budowlanego ze zmianami indywidualnymi należy skontaktować się mailowo pod adresami podanymi na stronach internetowych serwisu pod adresem projekty-domow.all4u.pl/kontakt na zasadach wskazanych w § 11 dział I i II.

5. W związku z tym, że wykonanie kosztorysu do projektu architektoniczno-budowlanego ze zmianami indywidualnymi kwalifikowane jest jako świadczenie o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, odstąpienie od umowy jest niemożliwe zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta.

§ 9 Usługa adaptacji i/lub zmian projektu architektoniczno-budowlanego (gotowego)

1. Adaptacja projektu architektoniczno-budowlanego polega na przystosowaniu zakupionego projektu do warunków inwestycji planowanej przez Użytkownika, tj. obejmuje sporządzenie projektu zagospodarowania działki lub terenu na aktualnej mapie obejmujące min. określenie granic działki lub terenu, usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, sieci uzbrojenia terenu, sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny, układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów i wzajemnych odległości obiektów w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich. Adaptacja to również dokonanie zmian zakupionego projektu architektoniczno-budowlanego według właściwości wskazanych przez użytkownika.

2. All4u umożliwia użytkownikowi zamówienie adaptacji i/lub zmian projektu architektoniczno-budowlanego kupionego u All4u.

3. All4u zapewnia, że adaptacje i zmiany projektu architektonicznego zamówione przez Użytkownika będą wykonywane przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnościach niezbędnych do wykonywania adaptacji.

4. W celu zamówienia usługi adaptacji i/lub zmian projektu architektoniczno-budowlanego należy skontaktować się mailowo pod adresami podanymi na stronach internetowych serwisu pod adresem na zasadach wskazanych w § 11 dział I i II

5. W związku z tym, że adaptacja i/lub zmiana projektu architektoniczno-budowlanego kwalifikowana jest jako świadczenie o właściwościach określonych indywidualnie przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, konsumentowi, zgodnie z art. 38 pkt 3 ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje ustawowo prawo odstąpienia. All4u przewiduje jednak umowne prawo odstąpienia. Odstąpienie od umowy poprzez wykonanie umownego prawa odstąpienia wiąże się z obowiązkiem pokrycia przez zamawiającego (konsumenta) wszelkich kosztów poniesionych przez All4u od momentu złożenia zamówienia do momentu odstąpienia od umowy. Odstąpienie o charakterze umownym możliwe jest jedynie do momentu wydania projektu konsumentowi.

§ 11 Zasady ogólne składania zamówień

I. Zamówienia mailowe

1.   W przypadku dokonywania przez konsumenta zamówienia mailowego, o ile inaczej nie przewidziano w pozostałych postanowieniach Regulaminu, obowiązuje następująca procedura:

KROK 1. – Zamówienie należy złożyć: mailowo na adres wskazany na stronie projekty-domow.all4u.pl/kontakt

KROK 2. – Po przyjęciu zamówienia pracownik All4u w ciągu dwóch dni roboczych skontaktuje się z konsumentem mailowo lub telefonicznie (w takim przypadku konieczne jest wysłanie maila potwierdzającego ustalenia)  w celu potwierdzenia zamówienia, ewentualnego uzupełnienia danych koniecznych do realizacji transakcji oraz potwierdzenia/ustalenia adresu i terminu dostawy. Do maila All4u załączy także treść niniejszego Regulaminu lub link do strony, gdzie niniejszy Regulamin jest zamieszczony.

KROK 3. – zaakceptowanie zamówienia przez konsumenta w formie mailowej z potwierdzeniem przez niego złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty;

KROK  4. – potwierdzenie przez All4u treści zamówienia w formie mailowej lub na życzenie konsumenta papierowej (listownie);

KROK 5. – Wysyłka projektu następuje w terminie 3 dni od daty potwierdzenia zamówienia przez pracownika All4u i potwierdzenia przez Konsumenta złożenia zamówienia z obowiązkiem zapłaty, lub w terminie uzgodnionym podczas potwierdzenia zamówienia, zgodnie z zapisem w opisie Kroku 4. powyżej.

2.   Zasady wskazane w § 11  punkcie I.2 stosuje się odpowiednio.

I. Zamówienia przez stronę internetową

1.   W przypadku dokonywania przez konsumenta zamówienia poprzez stronę internetową zamówienie składane jest poprzez dodanie produktu do koszyka oraz realizację wszystkich kroków w celu finalizacji zamówienia.

2.    Zasady wskazane w § 11  punkcie I.2 stosuje się odpowiednio.

§ 12 Opłaty

1. All4u świadczy usługi  wymienione w niniejszym dziale IIa. odpłatnie, chyba że w Umowie, Regulaminie lub Cenniku wyraźnie zastrzeżono nieodpłatność poszczególnych Usług. Informacja o odpłatności każdorazowo jest podana konsumentowi najpóźniej w momencie składania przez niego zamówienia

 

2. Opłaty, taryfy, ceny oraz szczegółowe zasady ich naliczania zostały określone w Regulaminie, Umowie lub Cenniku.

3. All4u zastrzega  sobie możliwość zmiany cen, ich zakresu oraz możliwość stosowania okresowych promocji lub udzielania rabatów.

4. Zmiany obowiązują od dnia wejścia w życie zmienionego Regulaminu lub Cennika. Zmiany dotyczące opłat za Usługi będą obowiązywać Użytkowników zamawiających produkty, usługi lub zawierających Umowę o określone usługi, po ich wejściu w życie, tj. od 7 dnia od publikacji Cennika. Zmiany w zakresie opłat lub cen nie mają w szczególności wpływu na wysokość wynagrodzenia All4u z tytułu umów zawartych lub wykonanych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie.

5. Wszelkie opłaty zamieszczone w Cenniku wyrażone są w złotych polskich oraz są cenami brutto, w tym w szczególności zawierają należny podatek VAT.

6. Użytkownik zobowiązany jest do wnoszenia opłat w wysokości i na warunkach określonych w Cenniku, Umowie oraz niniejszym Regulaminie.

§ 13 Sposób płatności

Opłaty za usługę mogą być według wyboru Użytkownika uiszczane w formie:

 •           przedpłaty na rachunek bankowy na konto firmy All4u:

All4u Sp. Z o.o.
ul. Szczegów 21, 30-694 Kraków
Idea Bank 12 1950 0001 2006 0012 7138 0002

 •          Szybka płatność online drogą elektroniczną - PayU

Wyboru opcji Użytkownik dokonuje przy zamawianiu produktu lub usługi.

2. Opłaty naliczane będą zgodnie z Umową, Regulaminem oraz Cennikiem, określone będą w Rachunku stanowiącym fakturę VAT wystawianą przez All4u. Ceny podane przez All4u na stronie internetowej lub mailowo każdorazowo są ceną brutto. Każdorazowo podawane będą także koszty dodatkowe oraz koszty dostawy.

3. All4u jest zobowiązany określić w Rachunku usługę lub produkt, za który wystawiony został rachunek.

4. Informacje o dostępnych sposobach płatności znajdują się każdorazowo w:

a) sklepie internetowym – w przypadku zamówienia przez stronę internetową

b) w potwierdzeniu treści zamówienia przesyłanym drogą mailową bądź listowną – w przypadku zamówienia e-mail.

5. W miejscach wskazanych w ustępie poprzedzającym znajduje się także informacja o ograniczeniach w dostawie i formach dostawy.

6. All4u każdorazowo obowiązany jest od uzyskania wyraźnej zgody Użytkownika (konsumenta) na każdą dodatkową płatność, wykraczającą poza uzgodnione wynagrodzenie za główne obowiązki umowne przedsiębiorcy. Zgoda może zostać wyrażona najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania umową.

7. W przypadku, gdy opłaty zostały uiszczone częściowo, odsetki ustawowe nalicza się od kwoty pozostałej do zapłaty.

8. Uiszczone przez Użytkownika opłaty zmniejszają stan jego zadłużenia wobec All4u. Dokonane wpłaty o ile Użytkownik nie wskaże wyraźnie inaczej, zaliczane będą w pierwszej kolejności na poczet najdawniej wymagalnej należności z tytułu z rachunków za usługę, a następnie na poczet naliczonych odsetek za opóźnienie.

 

§ 14 Zwrot lub wymiana zakupionych towarów lub usług

 

Prawo konsumenta odstąpienia od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość (za pośrednictwem Serwisu, telefonicznie lub w inny sposób niewymagający jednoczesnej obecności obu stron umowy), może od niej odstąpić zgodnie z obowiązującymi przepisami, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zakupu (wydania rzeczy rozumianej jako objęcie rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną prze niego osobę trzecią inną niż przewoźnik), a w umowach, które nie polegają na wydaniu rzeczy – od dnia zawarcia umowy. Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem albo wysłać w formie mailowej na adres biuro@All4u.pl. Odstąpienie może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i znajduje się pod adresem: http://projekty-domow.all4u.pl/content/7-reklamacje-i-zwroty.

2. All4u prześle niezwłocznie do konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy, umowa będzie uważana za niezawartą, a ewentualne wpłaty zostaną zwrócone konsumentowi w taki sposób, w jaki dokonał zapłaty, chyba że konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, w szczególności poprzez przelew na konto bankowe konsumenta. Zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeśli jednak All4u nie zaproponował odbioru rzeczy bezpośrednio od konsumenta, zwrot może być wstrzymany do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania – w zależności od tego, które nastąpi wcześniej.

4. Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy obciążają konsumenta.

5. Konsument zobowiązany jest zwrócić rzecz niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym od umowy odstąpił, chyba że All4u zaproponował, że sam odbierze rzecz.

6. All4u informuje, że ustawowe prawo odstąpienia nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wskazanych w ustawie o prawach konsumenta, w szczególności zaś w art. 38 tej ustawy.

7. All4u, niezależnie od innych uprawnień wynikających z zawartej z Użytkownikiem umowy lub przepisów prawa, gdy Użytkownik będący konsumentem nie skorzysta z prawa odstąpienia, umożliwia Użytkownikowi, który kupił bezpośrednio od niego projekt gotowy, w ramach zawartej umowy, odpłatną usługę polegającą na jednokrotnej wymianie zamówionego projektu gotowego na inny, które to prawo Użytkownik może zrealizować,  także po upływie 14 dniowego terminu  na odstąpienie od umowy, w każdym razie nie później niż do 90 dni od daty zakupu (objęcie w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik pierwotnie zakupionego projektu).  Koszt usługi wymiany wynosi 246 zł brutto, a przy wymianie na droższy projekt Użytkownik dopłaca różnicę. W przypadku usługi polegającej na wymianie projektu droższego na projekt tańszy, różnica nie jest Użytkownikowi zwracana - stanowi to dodatkowy koszt usługi. Powyższe zmiany  nie będą oznaczały rozwiązania zawartej dotychczas pomiędzy stronami umowy, a jedynie traktowane będą jako aneks do tej umowy.

 

IIb. USŁUGI ŚWIADCZONE NIEODPŁATNIE

 

§ 15 Prowadzenie Konta All4u

1. Posiadanie Konta All4u umożliwia Użytkownikom Serwisu korzystanie z  nieodpłatnie świadczonych przez All4u  usług i  funkcjonalności, polegających w szczególności na:

 

 •          Przechowywaniu i zarządzaniu danymi wprowadzonymi do Konta All4u  przez Użytkownika,

 

2. W przypadku wprowadzenia w ramach konta All4u funkcjonalności umożliwiających korzystanie z usług odpłatnych  świadczonych za pośrednictwem Serwisu zasady odpłatności za korzystanie z taki usług określają odpowiednie odnoszące się do tych usług postanowienia niniejszego Regulaminu.

3. Prawo do założenia Konta All4u w ramach Serwisu przysługuje wyłącznie Użytkownikowi, który jest osobą pełnoletnią, mającą pełną zdolność do czynności prawnych.

4. Rejestracja Użytkownika, a tym samym utworzenie Konta All4u, następuje poprzez zaakceptowanie przez Użytkownika odpowiedniego elektronicznego formularza rejestracyjnego, dostępnego na stronie https://projekty-domow.all4u.pl/logowanie?back=my-account, po wypełnieniu wymaganych rubryk tegoż formularza. Utworzenie Konta All4u wymaga dokonania przez niego akceptacji niniejszego Regulaminu, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru w wypełnianym formularzu elektronicznym oraz udzielenia zgód podanych w formularzu, jako obowiązkowe. W procesie rejestracji Konta All4u Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza hasło dostępu do Konta All4u.

5. Z jednego Konta All4u może korzystać wyłącznie jeden Użytkownik. Użytkownik nie może udostępniać danych dostępowych do Konta All4u innym osobom. Użytkownik zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia danych służących do korzystania z Konta All4u, w szczególności hasła dostępu do Konta All4u.

6. Z chwilą zaakceptowania przez Użytkownika elektronicznego formularza rejestracyjnego, o którym mowa w ust. 2 powyżej, między Stronami zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi polegającej na nieodpłatnym prowadzeniu przez All4u Konta All4u oraz udostępnieniu Użytkownikowi możliwości korzystania z dostępnych w Koncie All4u funkcjonalności, wskazanych w ust. 1.

7. Umowa o prowadzenie konta All4u  zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze Stron może rozwiązać taką umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy powoduje utratę przez Użytkownika dostępu do Konta All4u, a możliwości korzystania z usług, których świadczenie uzależnione jest zgodnie z niniejszym Regulaminem od posiadania Konta All4u.

8. Użytkownik Konta All4u wyraża zgodę na to, aby wszystkie informacje, które wprowadza w ramach Konta All4u były przechowywane w bazie danych prowadzonej przez All4u. Informacje te nie będą podawane bez zgody Użytkownika Konta All4u żadnym osobom ani podmiotom trzecim.

10. Konto All4u wykorzystuje cookies do przechowywania informacji na komputerach Użytkowników Konta All4u. Pliki te nie zawierają żadnych informacji poufnych i służą jedynie ułatwieniu korzystania z Konta All4u.

11. Dokonując Rejestracji Konta All4u, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie wszelkich danych osobowych pozwalających na identyfikację Użytkownika przez Administratora lub Moderatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami i przyjmuje do wiadomości, że dane te przetwarzane są w siedzibie All4u, a uczestnicy mają prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, zaś All4u, Administrator oraz Moderator przestrzegać będą w szczególności zasad opisanych w  art. 24 ust.1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883).

§ 16 Newsletter

1. Korzystanie przez Użytkownika z treści informacyjno – promocyjnych (Newsletter) odbywa się na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody na otrzymywanie Newslettera pod podanym adresem poczty elektronicznej.

2. Newsletter zawiera treści informacyjno-promocyjne pochodzące od All4u dotyczące All4u i podmiotów trzecich.

3. Otrzymywanie przez Użytkownika Newslettera wymaga dokonania następujących czynności (wszystkie warunki muszą zostać spełnione łącznie):

 •          Złożenia zamówienia na otrzymywanie Newslettera za pośrednictwem Serwisu, lub w innej formie zaakceptowanej przez Użytkownika;
 •          zaakceptowania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu;
 •          wyrażenia przez Użytkownika, zgody na przetwarzanie przez All4u danych osobowych Użytkownika dla celów związanych z korzystaniem z Newslettera oraz w celach marketingowych, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od All4u;
 •          wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez All4u danych dotyczących korzystania przez Użytkownika z serwisów, usług i funkcjonalności świadczonych przez All4u w celach statystycznych i marketingowych, w szczególności na otrzymywanie przez Użytkownika informacji handlowych pochodzących od All4u oraz innych osób.

4.      Zgoda na przesyłanie treści informacyjno-promocyjnych oraz przetwarzanie przez All4u danych osobowych Użytkownika może zostać w każdej chwili cofnięta przez Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: projekty@all4u.pl lub zaznaczenie odpowiednich pól na stronie Serwisu, co jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z Newslettera.

III.            POSTANOWIENIA WSPÓLNE

 

§ 17 Konserwacja

1. All4u dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązaniu problemów technicznych dotyczących jego funkcjonowania.

 

2. All4u zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie korzystania z Serwisu przez Użytkowników.

3. W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego All4u zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia, celem przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

4. All4u oświadcza, że stosowane w Serwisie  środki nie gwarantują bezpieczeństwa przekazu informacji. Jednocześnie All4u oświadcza, iż dokłada starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania materiałów zawierających wirusy i innych materiałów o podobnym charakterze lub innych aniżeli materiały treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać All4u na konto biuro@All4u.pl W przypadkach określonych w niniejszym ust. 5,  Użytkownikowi nie przysługują w stosunku do All4u żadne roszczenia odszkodowawcze. W szczególności All4u, administrator i moderatorzy nie będą obarczeni odpowiedzialnością za włamania hackerskie prowadzące do pozyskania danych zawartych w Serwisie.

§ 18 Rozwiązanie Umowy

1. Umowy o dostawę konkretnego towaru lub usługi zawarte są na czas niezbędny do ich wykonania.

2. Z zastrzeżeniem postanowień szczególnych niniejszego Regulaminu dotyczących konkretnej usługi, All4u ma prawo rozwiązać Umowę przed upływem okresu, na jaki ją zawarto i zaprzestać świadczenia Usługi w następujących przypadkach:

 •          stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu bądź Umowy, bądź przepisów praw
 •          wykorzystywania przez Użytkownika usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem

3. Z zastrzeżeniem postanowień szczególnych niniejszego Regulaminu dotyczących konkretnej usługi, Użytkownik ma prawo do rozwiązania Umowy w przypadku rażącego nieprzestrzegania przez All4u warunków Umowy. Nie narusza to prawa konsumenta do odstąpienia od umowy na warunkach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

4.   W przypadku zamiaru rozwiązania Umowy z przyczyn określonych w ust. powyższych, Strona Umowy zobowiązana jest do wezwania Drugiej Strony do niezwłocznego usunięcia zaistniałych naruszeń, wyznaczając ku temu stosowny termin.

5. Z dniem rozwiązania Umowy All4u zaprzestaje świadczenia na rzecz Użytkownika usług objętych rozwiązaną Umową.

 

§ 19 Reklamacje

 

1.     Użytkownik jest uprawniony do składania reklamacji w sprawach dotyczących Usług i Produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu.

2. Reklamacje powinny być składane w terminie do 14 dni od daty zaistnienia okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.

3. Reklamacje dotyczące Usług i Produktów określonych w Regulaminie należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym skierowanym na następujący adres All4u Sp. z o.o., ul. Szczegów 21, 30-694 Kraków lub mailowo na adres: projekty@all4u.pl

4. Za dzień wniesienia reklamacji, od którego liczony jest termin na jej rozpatrzenie,  przyjmuje się dzień wpływu do All4u listu zawierającego zgłoszenie reklamacyjne.

5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

 •          oznaczenie Użytkownika,
 •          określenie przedmiotu reklamacji,
 •          przytoczenie okoliczności uzasadniających reklamacje.

6.     W przypadku reklamacji dotyczącej rachunku Użytkownik zobowiązany jest oprócz okoliczności wskazanych powyżej, dodatkowo wymienić kwestionowaną pozycję i kwotę. Obowiązek zapłacenia kwestionowanej kwoty zostaje w takim przypadku zawieszony. Pozostałą niekwestionowaną kwotę należy uiścić w terminie zapłaty wskazanym na rachunku.

7.     Zgłoszenie reklamacyjne  dotyczące płatności należy wysłać listem poleconym lub wysłać w formie mailowej na adres biuro@All4u.pl

8.     Reklamacje rozpatruje All4u.

9.     Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej wniesienia.

10. O rozpatrzeniu reklamacji All4u poinformuje Użytkownika w piśmie zawierającym stanowisko All4u w sprawie uznania bądź nieuznania reklamacji, uzasadnienie faktyczne oraz prawne, a także pouczenie o trybie odwoławczym.

11.  W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej rachunku, kwota podlegająca zwrotowi zostanie zaliczona na poczet istniejących lub przyszłych zobowiązań Użytkownika, a w razie braku takich zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji dotyczącej rachunku za usługę, kwestionowana kwota powinna być zapłacona w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji wskazanej w piśmie skierowanym do Usługobiorcy informującym o nieuznaniu wniesionej reklamacji.

12.  Powyższe zapisy nie uchybiają prawu konsumenta do zgłoszenia wad zakupionego towaru lub usługi na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zaś Kodeksu cywilnego.

13. Odnośnie usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu, zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami mogą być reklamowane przez użytkownika poprzez zgłoszenie tego All4u na adres e-mail biuro@All4u.pl Reklamacja zostanie rozpatrzona przez All4u w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. All4u zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa, lub dotyczą w istocie usług świadczonych przez osoby trzecie.

14. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.

15. Ponadto All4u informuje, że konsument ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności poprzez zastosowanie przepisów alternatywnych metod rozstrzygania sporów (ADR) – z wykorzystaniem niezależnych instytucji pozasądowych – w szczególności rzeczników praw konsumenta, arbitrów, mediatorów. Więcej informacji konsument może znaleźć na stronie UOKiK: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

§ 20 Zmiana Regulaminu

 

1. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego udostępnienia (opublikowania) w Serwisie.

2. All4u zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie.

3. Zmiany zyskują moc obowiązującą po upływie 14 dni od ich udostępnienia w Serwisie.

4. Zmiany Regulaminu nie mają skutku dla zawartych do dnia zmiany umów o świadczenie usług odpłatnych o dostawę towaru lub usługi , które realizowane są na zasadach dotychczasowych. Odnośnie usług  odpłatnych zawartych na czas nieokreślony, lub usług nieodpłatnych, brak akceptacji zmian przez Użytkownika daje mu prawo do rozwiązania umowy na świadczone na jego rzecz usługi w trybie natychmiastowym.

 

§ 21 Rozbieżności pomiędzy treścią Regulaminu a Umową

W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem, a postanowieniami zawartych przez All4u indywidualnych Umów pierwszeństwo mają postanowienia tych umów.

§ 26 Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia na towar lub usługę znajdującą się w serwisie projekty-domow.all4u.pl oznacza, że Użytkownik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się przestrzegać jego postanowień. W szczególności w przypadku składania zamówienia w jakiejkolwiek formie, warunkiem jego złożenia jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

2. Wskazane w niniejszym Regulaminie nagłówki mają wyłącznie charakter pomocniczy i pozostają bez wpływu na wykładnię jego postanowień.

3. Serwis i ich poszczególne elementy stanowią przedmiot praw autorskich All4u i podlegają ochronie na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz umów międzynarodowych. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystanie pomysłów użytych do opracowania Serwisu lub Usług, kopiowanie materiałów zawartych w Serwisie, a także rozpowszechnianie ich w jakiejkolwiek formie.

4. Regulamin oraz Umowy o świadczenie usługi podlegają prawu polskiemu.

5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.All4u